História

Dňa 28. októbra 1958 do budovy niekdajšej školy, ktorá počas vojny slúžila aj ako poľná nemocnica, prišla pani Júlia Plevová, ktorá mala za úlohu pripraviť priestory tak, aby mohli slúžiť ako detský domov pre chlapcov.

Prvých „29 synov Mamky Plevovej“ prekročilo brány zariadenia dňa 19.marca 1959.  Keď dokončili pavilón II. základnej školy a sa začalo s jednosmenným vyučovaním, vychovávatelia nastupovali do práce napoludnie. Výchovná činnosť pozostávala z pracovnej, sebaobslužnej, hudobnej, výtvarnej, literárnej, športovej zložky. Chovanci sa spolupodieľali na úprave a udržiavaní vonkajšieho areálu.

V roku 1971 bolo do domova bolo prijaté prvé dievča, vďaka tomu postupne vznikli dve výchovné skupiny. Zariadenie sa preklasifikovalo z chlapčenského na detský domov internátneho typu s heterogénnymi skupinami a už vtedy sa presadzovalo zachovávanie súrodeneckých väzieb umiestnených detí.

Od roku 1980 pod vedením pani Márie Škrabákovej sa všetci snažili presadzovať filozofiu, že detský domov nie je inštitúciou, ale nahrádza deťom ich rodinu. Pri zveľaďovaní exteriéru bolo vystavané betónové športové ihrisko, na trávnatej ploche sa objavilo niekoľko hojdačiek,  preliezačiek a kolotoč. Aj vo vnútorných priestoroch sa urobili úpravy, ktoré prispeli k zlepšeniu podmienok života detí. Vychovávatelia a zamestnanci sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích podujatí, z najznámejších možno spomenúť tzv. Metodické dni pod vedením Miroslava Valicu a Mirona Zelinu.

V roku 2000 zasadol na riaditeľskú stoličku v detskom domove  Mgr. Miroslav Bahleda, ktorý úspešne zahájil transformáciu zariadenia z internátneho na rodinný typ a organizačne sa  sa vyčlenil sociálny úsek. Zrušila sa centrálna kuchyňa a jedáleň, čím vznikli tri samostatné bytové jednotky. To umožnilo rozšírenie zariadenia o ďalšiu výchovnú skupinu, takže od roku 2005 malo zariadenie tri výchovné skupiny po 10 detí, v každej s piatimi stálymi vychovávateľmi.

V septembri 2006 došlo k zlúčeniu nášho zariadenia s Detským domovom v Cerove, čo bolo dôvodom otvorenia štvrtej výchovnej skupiny v samostatnom dome v Korytárkach od januára 2007. V tomto roku sa v zariadení objavil aj prvý psychológ.

V roku 2009 boli postupne do pracovného pomeru prijaté tri profesionálne rodiny, ktoré zabezpečovali starostlivosť  šiestim deťom a o rok na to už fungoval tím odborných zamestnancov v zložení dvaja psychológovia, jeden špeciálny pedagóg.

Za prelomový rok v rámci transformačného procesu môžeme považovať rok 2016. V máji sa stal súčasťou domova dom v Panických Dravciach, kde bola vytvorená v poradí už piata samostatná skupina a už v auguste boli do nej umiestnené prvé deti. 

V tomto roku prebehla rekonštrukcia kmeňovej budovy, oddelené kancelárie tak získal ekonomicko – prevádzkový úsek, sociálne pracovníčky aj riaditeľstvo. Z pôvodných priestorov bola jedna samostatná presťahovaná do domu v Detve.

1. januára 2019 sa zmenil názov zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Hriňová a jeho poslaním je predchádzať umiestňovaniu detí do zariadení a vykonávať opatrenia dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie pobytovou formou.

Na plnenie tohto účelu sprevádzkovalo naše Centrum kancelárske priestory v Detve, v ktorých poskytujeme pomoc a podporu rodinám a mladým dospelým na základe dohody terénnou a ambulantnou formou.

Od konca roku 2022 k trom zamestnancom pribudol ďalší úväzok, vďaka ktorému môžeme realizovať Stretnutia rodinného kruhu v rámci celého regiónu.