Vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou

Zákon 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 59 
(1) Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou pre
a) dieťa na
1. základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2. základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
3. základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu, alebo
4. požiadanie dieťaťa,
b) plnoletú fyzickú osobu podľa § 44 a,
c) rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
d) mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.

(2) Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa programu centra
a) opatreniami podľa § 73 ods. 6,
b) odbornými metódami určenými plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou,
c)opatreniami podľa § 75 ods. 2, ak je zriaďovateľom centra obec,
d) opatreniami podľa § 76, ak je zriaďovateľom centra vyšší územný celok.

(3) Opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a písm. b) až d) sa vykonávajú po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.

(4) Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ktorý
a) koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lehote určenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) vedie vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre.

(5) Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a písm. b) až d) v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickou osobou podľa § 44a, mladým dospelým podľa odseku 1 písm. d), iným centrom, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom.

(6) Ak sa orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum nedohodnú na vykonávaní opatrení podľa odseku 3 a na pláne podľa odseku 5, na následný postup sa vzťahuje § 48 ods. 4.

(7) Centrum dohodne podmienky vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou pre dieťa podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo centrom a podmienky vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou pre plnoleté fyzické osoby podľa odseku 1 písm. b) až d) s týmito osobami pred začatím vykonávania týchto opatrení; § 47 ods. 7, 9 až 11 sa vzťahuje rovnako. Súčasťou dohody je aj
a) plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,
b) spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

(8) Na vykonávanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu v rozsahu menej ako päť hodín sa nevyžaduje dohoda podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak centrum prijalo dieťa podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu, je povinné bezodkladne oznámiť prijatie dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v územnom obvode ktorého sa centrum nachádza.

(9) Centrum so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončí vykonávanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) až d), ak rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nespolupracuje s centrom.

§ 60
(1) Ak centrum vykonáva ambulantné výchovné opatrenie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží centru
a) rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia,
b) informáciu o vykonaných opatreniach podľa tohto zákona orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) rozsah ambulantného výchovného opatrenia vyjadrený v hodinách, ak nie je takýto rozsah určený v rozhodnutí,
d) kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

(2) Na vykonávanie opatrení podľa § 59 ods. 1 písm. a) druhého bodu sa nevyžaduje súhlas rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo centra, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(3) Centrum je povinné ambulantné výchovné opatrenia vykonať. Centrum, ktoré vykonáva ambulantné výchovné opatrenie, a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupujú podľa § 12 ods. 3 a 4, § 13 ods. 1 a § 14 ods. 1 a 2.