Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Názov organizácie: Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Zriadená:                 01.01.1997 na dobu neurčitú
Sídlo:                       Krivec 171, 962 05 Hriňová
Štatutárny orgán:     riaditeľ
Kapacita:                 48 detí
Právna forma:         organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadená zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

             Centrum pre deti a rodiny Hriňová poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Starostlivosť v Centre pre deti a rodiny zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť: poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rehabilitačnú činnosť a úschovu cenných vecí. Súčasťou starostlivosti je aj liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu osobnosti dieťaťa, ktorú zabezpečuje náš odborný tím v zložení dve psychologičky a špeciálna pedagogička. Centrum pre deti a rodiny  zabezpečuje aj zdravotnú starostlivosť doprovodom detí na lekárske vyšetrenia.

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu na základe rozhodnutia súdu o: 
a) nariadení neodkladného opatrenia
b) uložení výchovného opatrenia
c) nariadení ústavnej starostlivosti.

Naše Centrum vykonáva aj opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody.

Tím v zložení – sociálny pracovník, asistent sociálnej práce a psychológ, ktorý vykonáva
opatrenia ambulantnou a terénnou formou zamerané na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a
opakovaniu krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí s cieľom zabezpečiť zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa,
má k dispozícií kancelárske priestory v Detve a prijíma klientov zo širokého okolia na
základe dohody.


Centrum zriaďuje sieť samostatných výchovných skupín ako svoje organizačné súčasti.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na uvedených číslach:

0918 509 701 – riaditeľ
0918 667 969 – vedúca úseku starostlivosti o dieťa
0918 509 703 – 1. samostatná usporiadaná skupina Hriňová
0908 261 455 – 2. samostatná usporiadaná skupina Hriňová
0918 509 704 – 3. samostatná usporiadaná skupina Detva
0918 509 702 – 4. samostatná usporiadaná skupina Korytárky
0918 667 258 – 5. samostatná usporiadaná skupina Panické Dravce