CDR Hriňová

dobre Darovať 2% nám môžte TU
ĎAKUJEME ZO ♥♥♥

Program centra pre deti a rodiny – pozrieť  TU

Zmena Detských domovov na Centrá pre deti a rodiny s účinnosťou od 01.01.2019

        Centrum pre deti a rodiny HRIŇOVÁ poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Táto starostlivosť je poskytovaná v dvoch samostatných usporiadaných skupinách hlavnej budovy Centra pre deti a rodiny Hriňová (Krivec 171), v tretej samostatnej usporiadanej skupine v Detve, v štvrtej samostatnej usporiadanej skupiny v Korytárkach a v piatej výchovnej skupine v Panických Dravciach. Okrem toho máme dve deti umiestnené  u profesionálneho rodiča.

Starostlivosť v centre pre deti a rodiny zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť: poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rehabilitačnú činnosť a úschovu cenných vecí. Súčasťou starostlivosti je aj liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu dieťaťa, ktorú zabezpečuje náš odborný tím v zložení : dve psychologičky a liečebná pedagogička.Centrum pre deti a rodiny  zabezpečuje aj zdravotnú starostlivosť doprovodom detí na bežné i odborné vyšetrenia.

Do centra pre deti a rodiny možno prijať dieťa na základe:
a) právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
b) predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,
c) právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia. V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa ohrozené, možno prijať dieťa do centra pre deti a rodiny bez dokladov, tieto doklady je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný poskytnúť dodatočne.

Ďalšie otázky prípadných záujemcov ochotne zodpovieme na tel. číslach:

0918 509 701 – riaditeľ
0918 667 969 – vedúca úseku starostlivosti o dieťa
0918 509 703 – 1. samostatná usporiadaná skupina Hriňová
0908 261 455 – 2. samostatná usporiadaná skupina Hriňová
0918 509 704 – 3. samostatná usporiadaná skupina Detva
0918 509 702 – 4. samostatná usporiadaná skupina Korytárky
0918 667 258 – 5. samostatná usporiadaná skupina Panické Dravce