Sociálny pracovník

VKPSP01 /2019

 Centrum pre deti a rodinu Hriňová

Číslo výberového konania:  01

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti IIIv rámci Operačného programu

Ľudské zdroje- Sociálny pracovník.

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detva

Termín nástupu:       01.02.2019

 Hlavné úlohy:  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

–           vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,

–           vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a/alebo terénnou formou,

–           nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby  a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu atď.  rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby,

–           sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,

–           vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou, 

–           poskytovanie sociálneho poradenstva a iných odborných metód, techník a postupov na riešenie problémov v partnerských vzťahoch a v rodičovských konfliktoch,

–           poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS,

–           poskytovanie sociálneho poradenstva pri osamostatnení dieťaťa (mladí dospelí) po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva (s osobnou starostlivosťou),

–           vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky

–           plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s dieťaťom a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,

–           realizácia programov výchovných opatrení,

–           podieľa sa na vypracovaní a vyhodnotení plánu výchovného opatrenia dieťaťa,

–           spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou v centre  a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,

–           zhodnocovanie opatrení a navrhovanie ďalšieho postupu,

–           účasť na tvorbe a na realizácii tréningových a rozvojových programov,

–           spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,

–           spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Platová trieda: 10 zák.553/2003

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 Požadované vzdelanie uchádzača:Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady na pozíciu: VŠ II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca (zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prax je výhodou, výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu (maďarský, rómsky, rusínsky a pod.).

Jazykové znalosti:Slovenský

Počítačové a iné znalosti:Word, Excel, Powerpoint, Outlook /užívateľ/, Photoshop -výhoda,

Moviemaker -výhoda, vodičský preukaz skupiny B

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:komunikatívnosť, samostatnosť, trpezlivosť

Požadované odborné znalosti: zákon č. 305/2005, Vyhláška č. 103/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Miroslav Bahleda

Telefón: 0918509701

E-mail: ded.hrinova171@gmail.com

Adresa: Centrum pre detí a rodinu Hriňová, Krivec 171, 96205 Hriňová

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 8.1.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Cetra pre deti a rodinu Hriňová alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontaktuveďte,  prosím, vo svojej žiadosti.